Jak rozwiązać umowę o pracę i jak napisać wypowiedzenie?

Prawo pracy

30Wrz

Podpisanie umowy o pracę nie oznacza dożywotniego związania z daną firmą. Pracownik może w każdej chwili rozwiązać taki kontrakt i może to nastąpić w różnych trybach i formach. Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę i komu przysługuje takie uprawnienie?

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Umowa o pracę może zostać rozwiązana na kilka różnych sposobów:

 • poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez którąkolwiek stronę stosunku pracy (pracodawcę lub pracownika) – dotyczy to rozwiązania o pracę zarówno za wypowiedzeniem, jak i bez zachowania okresu wypowiedzenia (w tzw. trybie natychmiastowym),
 • poprzez zawarcie zgodnego porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę i pracownika (w tym przypadku nie stosujemy okresu wypowiedzenia),
 • wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta dana umowa (dotyczy to umów zawieranych na czas określony),
 • poprzez zastosowanie tzw. wypowiedzenia zmieniającego, czyli propozycji zmiany warunków pracy lub płacy, które nie zostały przyjęte przez pracownika w związku z czym umowa ulega rozwiązaniu.

Warto w tym miejscu podkreślić, że złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem musi wyrażać stanowczą wolę zakończenia stosunku pracy z woli jednej strony. Dla skuteczności dokonania takiej czynności nie ma natomiast znaczenia wola drugiej strony stosunku pracy i liczy się wyłącznie powiadomienie adresata tego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę powoduje zakończenie trwającego stosunku pracy, wraz z ostatnim dniem zatrudnienia dane osoby przestają występować względem siebie jako pracownik i pracodawca, a więc tracą wzajemne prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy. 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Przyjęło się, że rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest formą najłagodniejszego zakończenia stosunku pracy. Wymaga jednak złożenia zgodnego oświadczenia woli stron w tym zakresie. Oświadczenie to może zostać złożone w każdym czasie i może dotyczy każdej umowy o pracę (zarówno terminowej jak i bezterminowej). Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron powinno nastąpić w formie pisemnej, zaś każda ze stron stosunku pracy musi posiadać swój własny egzemplarz takiego dokumentu.

Omawiany tryb rozwiązania umowy o pracę nie wiąże się z zastosowaniem okresu wypowiedzenia, stąd zakończenie danego stosunku pracy następuje w zasadzie natychmiast,  względnie na drugi dzień po podpisaniu stosownego oświadczenia. W przypadku zastosowania takiego rozwiązania strony nie muszą podawać przyczyny zakończenia umowy.

Rozwiązanie przez zakład pracy umowy o pracę za porozumieniem stron z pracownikiem jest czynnością prawną i realizuje się wyłącznie w sposób przewidziany w art. 30 § 1 pkt 1 KP przez zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Oświadczenia takie nie mogą być zastąpione przez stwierdzenie rozwiązania stosunku pracy w doręczonym świadectwie pracy w formie jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy, które zostało sformułowane, w sposób sugerujący, że pracownik wraził na nią zgodę.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Umowa o pracę może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem, prawo takie przysługuje zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Okres wypowiedzenia jest okresem zatrudnienia, w którym pracownik musi świadczyć swoje obowiązki, uzależniony jest od rodzaju zawartej umowy o pracę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.  Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest uważane za najsurowszą formę zakończenia stosunku pracy. Co ciekawe może ona być zastosowana nie tylko przez pracodawcę, ale także i pracownika (gdy zatrudniający dopuścił się względem swojego podwładnego ciężkiego naruszenia przepisów prawa pracy).

Rozwiązanie umowy o pracę w omawianym trybie jest określane powszechnie jako zwolnienie dyscyplinarne lub natychmiastowe – nie stosujemy w tym przypadku okresów wypowiedzenia i bez względu na to z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia. Forma tego zwolnienia jest wpisywana do akt pracowniczych, co powoduje w praktyce trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia w innej firmie. Pamiętajmy jednak, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może mieć miejsce tylko w ściśle określonych warunkach.

Zgodnie z treścią art. 52 i 53 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy albo dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Co ciekawe umowa o pracę może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia także przez samego pracownika. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę a jego forma

Rozwiązanie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie bez względu na to kto podejmuje się takiej czynności i jakiego rodzaju umowy będzie ono dotyczyło. Cel takiego uregulowania jest prosty – pisemne rozwiązanie umowy jest łatwe do udowodnienia przed sądem, jeśli którakolwiek ze stron stosunku pracy będzie uważała, że doszło w tym zakresie do jakiegokolwiek naruszenia przepisów prawa pracy. Co ciekawe sądy dopuszczają jednak składanie ustnych oświadczeń w zakresie rozwiązywania umów o pracę, jednak postuluje się, aby tego rodzaju czynności przybierały formę pisemną. 

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Sporządzenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę nie jest skomplikowane. Osoba chcąca zakończyć dany stosunek pracy musi wskazać w takim piśmie następujące elementy:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane adresata i wnioskodawcy,
 • wskazanie jakiej umowy o pracę dotyczy oświadczenie (najczęściej wystarczy podanie rodzaju umowy oraz daty jej zawarcia),
 • sformułowanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę wraz ze wskazaniem dnia, kiedy to ma nastąpić,
 • podpis składającego oświadczenie.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać doręczone drugiej stronie stosunku pracy, tak by mogła ona się z nim zapoznać. Składający oświadczenie może to zrobić poprzez osobiste wręczenie pisma albo wysłanie go listem poleconym na adres odbiorcy.

Komu nie można wypowiedzieć umowy o pracę?

Pomimo, iż wypowiedzenie umowy o pracę jest jedną z najpopularniejszych form zakończenia stosunku pracy to nie można go zastosować względem każdego pracownika. Jak stanowi art. 31 KP pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. 

Art. 41 KP stanowi z kolei, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

Art. 177 §1 i 2 KP wskazuje natomiast, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Przepisu tego nie stosuje się jednak do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Czy pracownik może nie przyjąć wypowiedzenia umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną, a więc nie wymaga dla swojej ważności i skuteczności zgody drugiej strony stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie nie może być utożsamiane z porozumieniem stron co do zakończenia danej umowy. Innymi słowy, jeśli pracodawca złoży pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę to fakt odmowy jego przyjęcia przez pracownika nie będzie miał żadnego znaczenia – wypowiedzenie będzie skuteczne pod warunkiem, że zatrudniony miał możliwość zapoznania się z jego treścią (stąd ważne jest, aby tego rodzaju czynności odbywały się na piśmie). 

Podsumowanie

Przepisy prawa pracy wskazują na różne formy rozwiązywania umów o pracę. Jedne wymagają uzyskania pełnej zgody obu stron stosunku pracy, inne zaś spełnienia konkretnych przesłanek ustawowych. Ich wspólnym skutkiem jest jednak to, że każde z nich prowadzi do trwałego zakończenia stosunku pracy. 

FAQ

Ile urlopu przy rozwiązaniu umowy o pracę?

W okresie wypowiedzenia pracodawca może udzielić pracownikowi całego urlopu zaległego oraz urlopu bieżącego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u pracodawcy w roku ustania stosunku pracy.

Jak rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym wymaga złożenia pisemnego oświadczenia drugiej stronie umowy i wskazania uzasadnienia oraz podstawy prawnej dla takiej czynności. Ta forma zakańczania stosunku pracy powinna być stosowana tylko w ostateczności.

Kiedy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest skuteczne?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia będzie skuteczne, jeśli spełnione zostaną ku temu konkretne przesłanki zawarte w przepisach Kodeksu pracy. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym jest możliwe tylko gdy pojawią się ku temu odpowiednie okoliczności.  

Kiedy wypowiedzenie umowy o pracę jest nieważne?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest nieważne, gdy narusza obowiązujące przepisy prawa pracy. W doktrynie wskazuje się także, że nieważność może zachodzić, jeśli wypowiedzenie nie zostało złożone drugiej stronie stosunku pracy, tj. gdy nie mogła ona zapoznać się z treścią danego oświadczenia woli. 

Porozmawiaj z autorem

Andrzej Jakubowski

radca prawny, partner zarządzający

ajakubowski@jczkancelaria.pl +48 792772210

Mogą Cię zainteresować

21Wrz

Mobbing w pracy — Kodeks pracy, definicja, gdzie zgłosić i co warto wiedzieć?

Mobbing w pracy — Kodeks pracy, definicja, gdzie zgłosić i co warto wiedzieć?

10Cze

Czym jest kontrakt i umowa B2B?

Czym jest kontrakt i umowa B2B?
wszystkie wpisy