Budowanie po nowemu

Proces inwestycyjny

07Paź

Nowe prawo budowlane dzieli projekt budowlany na trzy części – projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Każda z poszczególnych części obejmuje:

  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych obejmuje między innymi: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy tere-nów sąsiednich, informację o obszarze oddziaływania obiektu.,
  2. projekt architektoniczno-budowlany obejmuje między innymi: układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko, charakterystykę ekologiczną, informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  3. projekt techniczny obejmuje między innymi: projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe (opis konstrukcji, instalacji, charakterystykę energetyczną).

To co stanowi kluczową zmianę, to fakt, iż projekt techniczny inwestor będzie musiał przedłożyć po zakończeniu robót budowlanych.

Projekt techniczny będzie przedstawiany organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie wnioskowania o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub w związku ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych.

Projekt techniczny jest tą częścią projektu budowlanego, która nie jest zatwierdzana przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Należy pamiętać, że projekt techniczny jest jednak częścią projektu budowlanego, a zatem powinien być zgodny z jego pozostałymi elementami.

Mogą Cię zainteresować

Projekty budowlane sprzed nowelizacji do wyrzucenia?

Projekty budowlane sprzed nowelizacji do wyrzucenia?

Pozwolenie na budowę – kiedy nie trzeba?

Pozwolenie na budowę – kiedy nie trzeba?
wszystkie wpisy