Zmiany, zmiany, zmiany czyli co przyniesie 2021 rok?

Zmiany w prawie

27Sty

Przedstawiamy subiektywny wybór, naszym zdaniem, najważniejszych zmian w prawie w 2021 roku, o których już wiemy.

zmiany w prawie budowlanym –  przewidują zaostrzone wymagania dotyczące oszczędności energii zużywanej dla potrzeb użytkowania czy funkcjonowania budynków. Zmianę tę przewiduje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Od 2021 roku wszystkie nowe i modernizowane budynki mają charakteryzować się zerowym zużyciem energii.

W praktyce, w projektowanych budynkach trzeba będzie przewidzieć m.in. izolację, okna o niskim współczynniku przenikania ciepła, naturalnej wentylacji i innych aspektach technicznych, by spełniały normy wynikające z rozporządzenia.

Spełnienie tych nowych standardów  – zaostrzonego współczynnika przenikania ciepła z budynków na zewnątrz (niekonsumujących ciepła) – wymagać będzie zastosowania nowoczesnych materiałów, a to wiązać się będzie z wyższymi kosztami prowadzonej budowy/modernizacji. Wprowadzone zmiany wynikają z implementacji krajowej dyrektywy UE, która obowiązuje wszystkie kraje unijne.

wzrost minimalnego wynagrodzenia – w 2021 roku osoby zatrudnione na umowę o pracę zarobią 2800 brutto czyli o 200 zł więcej niż w poprzednim roku. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 brutto, czyli o 1,30 zł więcej niż w poprzednim roku.

wyższe składki ZUS – osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2021 roku wyższe składki ZUS – w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Wartość ta opublikowana została już w ustawie budżetowej na 2021 rok. Wynosi ona 5259 zł i jest zaledwie o 32 zł wyższa niż w roku 2020. Podstawę wymiaru składek ZUS na 2021 rok stanowi 60% tej kwoty, czyli 3155,40 zł.

W przypadku nowych przedsiębiorców (działalność gospodarcza prowadzona krócej niż 2 lata) wysokość składek ZUS uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku płaca minimalna wynosić będzie 2800 zł, tj. o 200 zł więcej niż w roku 2020. Podstawę wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia czyli kwota 840 zł.

raportowanie umów o dzieło – od 1 stycznia 2021 roku ZUS zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS, wypełniając wniosek, który można przesłać drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Pisaliśmy o tym tutaj.

VAT od zakupów spoza UE bez zwolnienia – od 1 lipca 2021 roku towary zakupione z krajów trzecich przez konsumentów unijnych zostaną opodatkowane podatkiem VAT. Zmiany dotyczyć będą również sklepów internetowych. Nowelizacji ustawy o VAT i innych ustaw zakłada opodatkowanie towarów zakupionych z portali takich jak AliExpress, Wish, Amazon i eBay.

przedsiębiorcy objęci ochroną konsumencką – od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zostaną objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, ale tylko w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że zawierana umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego. Pisaliśmy o tym tutaj.

podatek handlowy – zasady nowego podatku reguluje ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, która weszła w życie 1 września 2016 roku, jednak do 1 stycznia 2021 roku przedłużony był jego pobór. Przedmiotem opodatkowania będzie sprzedaż przychód ze sprzedaży detalicznej.

Podatek obejmie sprzedawców detalicznych, za których uważa się osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółki cywilne, które dokonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży detalicznej. Przychód do opodatkowania ustalany będzie na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących w rozumieniu ustawy o VAT.

Opodatkowana będzie nadwyżka przychodów ponad 17 mln zł miesięcznie. Przewidziano dwie stawki: 0,8 proc. dla kwoty nadwyżki do 170 mln zł i 1,4 proc. dla większych kwot. Zaliczki mają być płacone do 25. dnia kolejnego miesiąca. Wyłączona z opodatkowania będzie m.in. sprzedaż energii elektrycznej, gazu ziemnego, węgla, olejów opałowych i leków.

CIT od spółek komandytowych – spółki komandytowe, jak dotąd uważane za atrakcyjne pod względem optymalizacji podatkowej, od 2021 r. zostały objęte CIT. Zamiana ta skutkuje tym, że przedsiębiorcy prowadzący biznes w tej formie prawnej mogą zapłacić podatek dochodowy podwójnie – jako spółka zapłacą CIT, a jako wspólnicy PIT.

Dochód spółki będzie opodatkowany już na poziomie spółki, tym samym może dojść do podwójnego opodatkowania. Pisaliśmy o tym tutaj.

Porozmawiaj z autorem

Katarzyna Bakuła

prawniczka, partnerka zarządzająca

kbakula@jczkancelaria.pl +48 530774189

Mogą Cię zainteresować

Nowe zasady przedawnienia zobowiązań

Nowe zasady przedawnienia zobowiązań

Fundacje i stowarzyszenia a wpis do CRBR

Fundacje i stowarzyszenia a wpis do CRBR
wszystkie wpisy