Zasiłki w czasie kwarantanny

COVID

17Lis

Od 3 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

W przypadku automatycznego objęcia kwarantanną osoby zamieszkującej wspólnie z osobą, u której wynik testu diagnostycznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 okazał się pozytywny, w celu otrzymania wynagrodzenia lub zasiłku za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny ubezpieczony musi złożyć pracodawcy lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Oświadczenie zawiera:

 • imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • numer PESEL, jeżeli go posiada,
 • informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia
 • oraz dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 • podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo ZUS mogą wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Zasiłki opiekuńcze dla osób sprawujących opiekę nad osobą na kwarantannie lub w izolacji

Przepisy przewidują również możliwość ubiegania się o zasiłek opiekuńczy przez osobę/osoby opiekującym się dzieckiem do lat 14, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami  lub innym członkiem rodziny, pozostającym na kwarantannie lub w izolacji.

 • Za innych członków rodziny uważa się: małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
 • Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie obejmuje:

 • dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych
  • imię i nazwisko
  • numer PESEL, jeżeli go posiada,
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;
 • podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

radczyni prawna

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

02Gru

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

30Lis

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?
wszystkie wpisy