Nowe chorobowe, kierowanie do pracy, dodatek 100%

Prawo medyczne

03Gru

Dzisiaj coś specjalnie dla osób wykonujących zawód medyczny. Dodatek „covidowy” dla lekarzy, zasiłek 100% i nowe zasady kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii. Jak zauważyliście w tych tematach zmiany poganiają zmiany, coś się publikuje, a czegoś nie – zatem zobaczmy na czym dzisiaj stoimy.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100%

W dniu 28 listopada 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Wspomniana wyżej ustawa przewiduje, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonym osobom zatrudnionym w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek chorobowy w wymiarze miesięcznym wynoszącym 100% podstawy wymiaru zasiłku (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Co istotne – przepis dotyczący zasiłku w wysokości 100% dla zatrudnionych w podmiocie leczniczym za czas kwarantanny/izolacji – ma moc od 5 września 2020 r., zatem warto starać się o ponowne przeliczenie wynagrodzenia i wyrównanie do wysokości 100 %.

Ustawa przewiduje również, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Istotna jest zatem zgoda pracodawcy lub zatrudniającego. Należy wnioskować, że praca w okresie kwarantanny zależy od złożenia wniosku przez pracownika lub osobę zatrudnioną na innej podstawie, a także zgody pracodawcy (lub osoby zatrudniającej) na takie rozwiązanie.

W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny nie przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ani zasiłek wypłacany przez ZUS.

Kierowanie lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodę

W dniu 28 listopada 2020 r. ogłoszona została również ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która zmienia m.in. istotny z punktu widzenia lekarzy art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dotycząca m.in. kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodę:

 • Samorządy zawodów medycznych przekazują, na wniosek odpowiednio wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wykaz osób wykonujących zawody medyczne. To samorząd będzie decydował, które osoby mogą zostać skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.
 • Samorząd zawodów medycznych będzie przekazywał: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany.
 • Skierowane nie mogą zostać osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku mężczyzn oraz 65 lat w przypadku kobiet
 • pozostawiono art. 2b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wobec czego do pracy przy zwalczaniu epidemii nie mogą zostać skierowane także osoby, które wychowują dziecko do lat 14.
 • W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich. (powinno mieć również zastosowanie w przypadku dwóch rodziców-medyków)
 • w przypadku zaistnienia niezdolności do pracy – okresu niezdolności do pracy nie zalicza się do okresu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii;
 • Obowiązek pracy w innym podmiocie pozostaje do 3 miesięcy. Czas konkretny wskazuje decyzja o skierowaniu do pracy.
 • 200% zasadniczego wynagrodzenia za pracę dla skierowanych przez wojewodę lekarzy – ustawa stanowi, że osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji wojewody przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska przy czym:
  • Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
  • Osobom, którym wynagrodzenie ustalono na podstawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia o charakterze stałym, wynagrodzenie to wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który ono przysługuje.
  • Przepisy niestety milczą na temat tzw. kontraktowców. Nie wskazuje się, co w ich przypadku oznacza, że wynagrodzenie w podmiocie do którego zostali skierowani nie może być niższe niż to otrzymane w uprzednim miesiącu – przed skierowaniem. Owszem, ze skierowanymi do zwalczania epidemii lekarzami zostaje zawarta umowa o pracę, zatem zastosowanie znajduje wynagrodzenie zasadnicze na danym stanowisku, ale jeśli w miesiącu poprzedzającym skierowanie otrzymali dane wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak należy określić minimalne widełki? Wydaje się, że należałoby zastosować w drodze analogii te przepisy również do kontraktowców, przynajmniej do bazowej kwoty, określonej w kontrakcie danego lekarza.
 • Lekarz dotychczas udzielający świadczeń zdrowotnych pozostaje pod ochroną przepisów prawa pracy. W takiej sytuacji stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą nie może być rozwiązany ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.
 • Przepisy nie regulują również ochrony prawnej lekarza (jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), który zawarł umowę cywilnoprawną z placówką medyczną i na jej podstawie świadczył dotychczas usługi medyczne. Biorąc jednakże pod uwagę stan wyższej konieczności przyjąć należy niezawinioną niemożność świadczenia przez lekarza na rzecz dotychczasowego zleceniodawcy, która nie może stać się przyczyną rozwiązania kontraktu. Zgodnie z art. 475 par. 1 k.c. jeśli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności za które dłużnik (lekarz) odpowiedzialności nie ponosi to zobowiązanie wygasa. Co należy odpowiednio rozumieć, że zobowiązanie z kontraktu zawiesza się czasowo na okres wskazany w decyzji. Kontrakt nie może zostać rozwiązany, albowiem ze względu na realizację obowiązku ustawowego nikt nie może ponosić negatywnych konsekwencji prawnych bowiem naruszałoby to zasadę demokratycznego państwa prawnego.
 • Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.
 • Ustawa wyłącza odpowiedzialność karną lekarzy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którzy udzielając świadczeń zdrowotnych w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścili się czynu zabronionego. Karalność zachodzi w przypadku, gdy spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.

Dodatek 100% wynagrodzenia dla lekarzy przy pracy z pacjentami chorymi na COVID-19

Co z dodatkiem dla lekarzy przy pracy z pacjentami chorymi na COVID-19, o którym było tak głośno, który to miał znaleźć się pośród przepisów ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19?

Comiesięczny dodatek miał przysługiwać lekarzom, którzy nie zostali skierowani do pracy na podstawie decyzji wojewody (w trybie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Dodatek miał wynosić 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana.

Ostatecznie regulacja w zakresie dodatków 100%, która okazała się „pomyłką” ustawodawcy, została odrzucona przez Sejm wskutek czego znowelizowana, a obowiązujące przepisy przewidują, że dodatki za walkę z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy przez wojewodę, a nie wszystkim zaangażowanym w walkę z pandemią.

Dodatki dla lekarzy jednakże były zapowiedziane i obiecane na podstawie polecenia Ministra Zdrowia do NFZ z dnia 1 listopada 2020 r., zatem na innej podstawie aniżeli ustawa.

Dodatek 100% wynagrodzenia zasadniczego (jednocześnie nie więcej niż 15 tysięcy zł.) ma przysługiwać w formie świadczenia dodatkowego lekarzom pracującym w szpitalach II i III poziomu, nadto także personelowi medycznemu ZRM oraz SOR, Izb Przyjęć, a także diagnostom laboratoryjnym w laboratoriach „covidowych”.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia, że lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i diagności laboratoryjni zaangażowani w walkę z epidemią otrzymają dodatki, a zwiększone wynagrodzenia będą naliczane od początku listopada.

Dodatek na podstawie polecenia ministra zdrowia ma zostać wypłacony do 10 grudnia 2020 r.

 

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

radczyni prawna

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

Nagranie webinaru „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Nagranie webinaru „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Webinar „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Webinar „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”
wszystkie wpisy