Spółka komandytowa a CIT – kompendium

Spółki

19Sty

Spółki komandytowe, jak dotąd uważane za atrakcyjne pod względem optymalizacji podatkowej, od 2021 r. zostały objęte CIT. Zamiana ta skutkuje tym, że przedsiębiorcy prowadzący biznes w tej formie prawnej mogą zapłacić podatek dochodowy podwójnie – jako spółka zapłacą CIT, a jako wspólnicy PIT.

Dochód spółki będzie opodatkowany już na poziomie spółki, tym samym może dojść do podwójnego opodatkowania.

Spółki komandytowe zostały dodane do ustawy o CIT jako podmioty o statusie podatnika podatku dochodowego, zatem będą musiały rozliczać się płacąc podatek dochodowy od osób prawnych.  Podstawowa stawka wynosi 19 % podstawy opodatkowania, zaś preferencyjna 9%.

  • Spółka komandytowa, której przychód nie przekroczy 2 mln EUR w roku podatkowym będzie mogła skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT, wynoszącej 9%. Związane jest to ze zwiększeniem limitu przychodów uprawniających do skorzystania z preferencyjnej stawki.

Zgodnie z ustawą nowelizującą (art. 1 pkt 2 i 3 Ustawy) udział w zyskach spółki komandytowej będzie udziałem w zyskach osób prawnych. Rozwiązanie to zrównuje uzyskiwane ze spółki komandytowej zyski z dywidendą wypłacaną przez spółki kapitałowe i zasadami jej opodatkowania. Wspólnik spółki komandytowej będzie obowiązany uiszczać zryczałtowany podatek w wysokości  19% dochodu uzyskanego z tytułu udziału w spółce komandytowej.

Również w przypadku wniesienia wkładów niepieniężnych do spółki komandytowej pojawi się u wnoszącego wspólnika przychód z kapitałów pieniężnych.

Jak nowelizacja przepisów wpływa na sytuację wspólników spółki– komplementariuszy i komandytariuszy?

Wspólnicy spółek komandytowych swoje dochody ze spółek będą musieli opodatkować jako dochody z udziału w zyskach osób prawnych – czyli jak dywidendy ze spółek z o.o. lub akcyjnych.

Jeżeli wspólnik jest osobą fizyczną, to musi zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości  19% dochodu uzyskanego z tytułu udziału w spółce komandytowej. Płatnikiem podatku jest spółka.

Nowe przepisy nie wprowadzają dodatkowych obciążeń dla komplementariuszy. W przypadku komplementariuszy wypłata z zysku będzie opodatkowana de facto jednorazowo.

Uzyskiwana przez komplementariuszy wypłata z zysku formalnie będzie opodatkowana, ale komplementariusz ma prawo do odliczenia od podatku od wypłaconej mu części zysku o przypadającą na danego wspólnika część CIT zapłaconą już przez spółkę komandytową (tj. stosownie do udziału w zysku komplementariusza).

Powyższe będzie skutkowało tym, że jeśli spółka zapłaciła CIT wg stawki 19%, to komplementariusz nie musi już płacić podatku od swojego dochodu. Nowelizacja zatem może być w praktyce dla komplementariuszy neutralna podatkowo.

Inaczej wygląda sytuacja komandytariuszy. W tym przypadku mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem –  spółka zapłaci CIT, a komandytariusz będzie musiał odprowadzić podatek od otrzymanego ze spółki zysku.

Komandytariusze nie mogą skorzystać z odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od osób prawnych, natomiast mają możliwość skorzystania z innych zwolnień.

Znowelizowane przepisy zwalniają od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym (odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem).

Komandytariusz może skorzystać ze zwolnienia, jeśli spełni także inne, dodatkowe warunki:

  • nie może posiadać bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
  • nie może być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
  • nie może być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej.

Oznacza to, że aby skorzystać ze zwolnienia, nie może być powiązań pomiędzy komandytariuszem a komplementariuszem spółki komandytowej.

Od kiedy należy stosować nowe przepisy?

Ustawodawca wskazuje na dwie graniczne daty – 1 stycznia 2021 r. i 1 maja 2021 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, jednakże przepisy ustawy nowelizującej przewidują, że spółka komandytowa może podjąć decyzję, czy nowe przepisy zastosują do spółki oraz do przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce od 1 stycznia 2021 r. lub od dnia 1 maja 2021 r.

Odroczenie stosowania przepisów do 1 maja 2021 r. wiąże się z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych do 30 kwietnia 2021 r.

Przepisy ustawy nowelizującej nie regulują, jakich czynności należy dokonać, celem odroczenia objęcia CIT do 1 maja 2021 r.

Należy rozważyć podjęcie stosownej uchwały przez wspólników oraz poinformować Urząd Skarbowy – złożenie oświadczenia wraz dołączoną uchwałą.

Co z zyskiem wypracowanym przez spółki komandytowe przed wejściem w życie nowelizacji? Zaliczki na poczet zysku.

Przepisy przejściowe wskazują, że wypłata zysków spółki wypracowanych przed 2021 rokiem będzie opodatkowana na zasadach obowiązujących przed nowelizacją, przy tym nie ma znaczenia moment ich wypłaty.

W związku z powyższym, zyski wypracowane w latach poprzedzających przedmiotowe zmiany będą mogły być również wypłacone w przyszłości na rzecz wspólników bez dodatkowego podatku.

Zaliczki na poczet zysku – zważywszy, że wypłata będzie dokonywana przez podatnika CIT, powoduje to, że czynność nie będzie już neutralna podatkowo.

Wypłata zysku, dokonywana także w trakcie roku w formie zaliczek będzie podlegała opodatkowaniu u wspólnika.

To oznacza, że co do zasady, przy każdorazowej wypłacie środków ze spółki konieczne będzie pobranie, przez spółkę komandytową działającą jako płatnik, 19% podatku od zysku wypłacanego wspólnikowi.

W stosunku do zysku wypłacanego komplementariuszowi będzie można zastosować odliczenie, polegające na pomniejszeniu podatku od wypłaty zysku dla komplementariusza o podatek dochodowy CIT zapłacony już przez spółkę.

Wskazuje się, że zmiana zasad opodatkowania zaliczek na poczet zysku wymaga rozważenia stosowania innych sposobów na bieżącą wypłatę środków ze spółki komandytowej, np. w formie wynagrodzenia za świadczone na rzecz spółki usługi.

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

radczyni prawna

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

18Paź

Due Diligence co to jest i czemu służy?

Due Diligence co to jest i czemu służy?

03Cze

Jak założyć spółkę z o.o.?

Jak założyć spółkę z o.o.?
wszystkie wpisy