UWAGA – najnowsze zmiany dotyczące kwarantanny – praca zdalna czy zasiłek?

Uwaga

03Lis

Ostatnio napisaliśmy poradnik manifestanta, pisaliśmy o planowanych dopłatach do czynszów oraz o tym, że branża fitness wcale nie jest zamknięta.

Tym razem podsumowaliśmy odpowiedzi na pytania naszych klientów dotyczące tego czy za okres kwarantanny przysługują jakiekolwiek zasiłki czy też należałoby, o ile to możliwe, zlecić pracownikowi świadczenie pracy zdalnej?

Uchwalona w dniu 28 października 2020 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 stara się uporządkować to zagadnienie. Ale po kolei.

Czym jest kwarantanna?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoba zdrowa, która była narażona na zakażenie może zostać poddana kwarantannie, czyli obowiązkowemu odosobnieniu. Celem kwarantanny jest zapobieżenie szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. W dobie epidemii COVID-19 obowiązek poddania się kwarantannie został sprecyzowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem obecnie na kwarantannę kierowane są osoby zdrowe, które miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem lub przekroczyły granicę Polski z państwem spoza Unii Europejskiej.

Osoby poddane obowiązkowej kwarantannie mogą:

  1. świadczyć pracę w formie zdalnej i otrzymywać dotychczasowe wynagrodzenie,
  2. otrzymywać wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, jeżeli w okresie obowiązkowej kwarantanny nie będą świadczyć pracy.

Praca zdalna na kwarantannie

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

W skrócie w okresie kwarantanny pracę w formie zdalnej mogą wykonywać pracownicy za zgodą pracodawcy oraz zleceniobiorcy za zgodą zleceniodawcy.

W razie gdy pracownik/zleceniobiorca będzie świadczył pracę zdalnie przysługuje mu normalne wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę lub umowie zlecenia.

W przypadku osób poddanych kwarantannie praca zdalna jest dopuszczalna na następujących warunkach:

  • Pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.
  • Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
  • Pracodawca może polecić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prowadzenie ewidencji wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Formę i częstotliwość sporządzania ewidencji określa pracodawca. W razie otrzymania takiego polecenia pracownik ma obowiązek prowadzić tego rodzaju ewidencję.
  • Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Co ważne to pracodawca/zleceniodawca będzie podejmować decyzję czy pracownik/zleceniobiorca poddany kwarantannie będzie świadczył pracę zdalną i otrzyma 100 % swojego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za okres choroby lub zasiłek chorobowy dla osób na kwarantannie

Jak wskazaliśmy na początku na obowiązkową kwarantannę kierowane są osoby zdrowe, które miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem lub przekroczyły granicę Polski z państwem spoza Unii Europejskiej.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów osoba poddana kwarantannie traktowana jest na równi z osobą niezdolną do pracy z powodu choroby. W razie gdy pracodawca nie wyrazi zgody na świadczenie pracy zdalnej lub gdy w danej profesji taka praca jest niemożliwa:

  • pracownikowi objętemu kwarantanną przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (wypłaca je pracodawca zgodnie z zasadami art. 92 kodeksu pracy – 33 dni lub 14 dni w ciągu roku) lub zasiłek chorobowy (wypłaca ZUS),
  • osobie pracującej na podstawie innej niż umowa o pracę (np. na umowie zleceniu), w razie objęcia kwarantanną, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS, o ile taka osoba opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Do otrzymania tych świadczeń nie jest potrzebne zwolnienie lekarskie. Informacja o poddaniu danej osoby obowiązkowej kwarantannie będzie przesyłana do ZUS, pracodawców oraz zleceniodawców za pomocą systemu teleinformatycznego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1  kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Zasadą ogólną jest, iż wykonywanie pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy pozbawia prawa do zasiłku chorobowego.

Jak już wspominaliśmy osoby poddane kwarantannie są traktowane na równi z osobami niezdolnymi do pracy z powodu choroby, a więc wykonywanie w okresie kwarantanny pracy zdalnej stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego.

Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się do naszego newslettera – na samym dole tej strony.

Niektóre treści i wzory dokumentów są dostępne tylko dla subskrybujących newsletter.

Porozmawiaj z autorem

Aneta Żernicka

radczyni prawna

azernicka@jczkancelaria.pl +48 880090503

Mogą Cię zainteresować

28Paź

UWAGA – nowe ograniczenia w tym tygodniu!

UWAGA – nowe ograniczenia w tym tygodniu!

28Wrz

UWAGA – do 30 tys. zł kary – pracodawco przypilnuj terminu!

UWAGA – do 30 tys. zł kary – pracodawco przypilnuj terminu!
wszystkie wpisy