Kwarantanna i izolacja – kto podlega, ile trwa, jakie są zasady?

COVID

09Lis

Rząd serwuje nam kolejne zmiany w odniesieniu do odbywania kwarantanny i izolacji. Analizujemy te zmiany, także obowiązujące już przepisy.

Czym jest kwarantanna?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoba zdrowa, która była narażona na zakażenie może zostać poddana kwarantannie, czyli obowiązkowemu odosobnieniu.

Celem kwarantanny jest zapobieżenie szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

W dobie epidemii COVID-19 obowiązek poddania się kwarantannie został sprecyzowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kto podlega kwarantannie, a kto izolacji?

Kwarantanną obejmowane są:

 • wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granice RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy,
 • osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,
 • osoby skierowane na test w kierunku COVID-19 – od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Przepisy nie nakładają obowiązkowej kwarantanny na osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test:

 • zarówno bezobjawową (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19),
 • jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę.

Dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w jej izolację.

 • osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną)
  • I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),
  • II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy) 7 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej.

Bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa oznacza:

 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (np. podanie ręki),
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
 • przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
 • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) sąsiadujące z osobą z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członków załogi obsługujących sekcję, w której znajduje się chory.

Izolacji podlega osoba, która jest zakażona (uzyskała wynik dodatni w kierunku wirusa SARS-CoV-2).

Kwarantanna i izolacja – zasady

 1. Obowiązkowej kwarantanny nie odbywają osoby udzielające świadczeń zdrowotnych chorym na COVID-19 (pod warunkiem, że będzie poddawana, przed przystąpieniem do udzielania świadczeń, badaniom antygenowym przez 7 dni od dnia styczności z osobą zakażoną).
 2. Osoby wykonujące zawód medyczny nie są obejmowanie kwarantanną w przypadku skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2.
  • Jeżeli zatem lekarz miał kontakt z osobą zakażoną lub zamieszkuje wspólnie z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 – nie wykonuje kwarantanny, lecz musi być poddany testom antygenowym przez 7 dni.
  • W przypadku uzyskania testu dodatniego – wtedy kierowany jest do izolacji lub izolacji domowej.
 3. W przypadku zamieszkiwania z osobą zarażoną kwarantanna standardowo trwa 17 dni – jeżeli jedna z osób zamieszkujących ze sobą lub prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe okaże się zakażona wirusem SARS-CoV-2 i, która została z tego powodu poddana izolacji domowej (10 dni), od dnia pozytywnego testu diagnostycznego druga osoba obowiązana jest poddać się kwarantannie – okres takiej kwarantanny kończy się po upływie 7 dni od dnia zakończenia izolacji przez osobę zakażoną (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak skrócenie albo zwolnienie przez sanepid z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny).
 4. Okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub zakażonej wirusem SARS-CoV-2 ulega zakończeniu po upływie 24 godzin od uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego, ale nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, a w praktyce oznacza to, że osoba podejrzana o zakażenie, skierowana do wykonania testu, od dnia skierowania objęta jest kwarantanną (nakłada ją sanepid automatycznie), ale ulega ona automatycznemu zakończeniu po 24 godzinach od uzyskania negatywnego wyniku testu. Jeśli test nie zostanie wykonany, kwarantanna kończy się z upływem 10 dni od dnia skierowania na test.
  • W przypadku ww. osób, których okres kwarantanny w dniu wejścia w życie rozporządzenia (4 listopada 2020 r.) trwa dłużej niż okres wskazany w tym przepisie, kwarantanna ulega zakończeniu z tym dniem (4 listopada 2020 r.)
 5. W sytuacji, jeśli jeden z domowników jest na kwarantannie z uwagi na podejrzenie o zakażenie wirusem Sars-Cov-2, osoba lub osoby z nim zamieszkujące nie są objęte kwarantanną. à Dopiero pozytywny wynik testu osoby, z którą wspólnie zamieszkuje, powoduje automatyczne objęcie kwarantanną i obowiązkiem odosobnienia. Taka osoba kierowana jest na wykonanie testu diagnostycznego lub zostaje zwolniona po 7 dniach od zakończenia izolacji przez osobę zakażoną.
 6. Informacja o wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Informacje o wynikach testów dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta – https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
 7. Sanepid nie wydaje już decyzji, informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem system teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon; informacja będzie widoczna automatycznie w Internetowym Koncie Pacjenta – https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
 8. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

radczyni prawna

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

02Gru

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny i izolacji

30Lis

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?

Co zrobić jeżeli Twój wyjazd lub urlop został odwołany z powodu pandemii?
wszystkie wpisy