Kasy fiskalne online, zadośćuczynienie za naruszenie RODO, konkursy na FB a hazard

Zmiany w prawie

09Lut

Zmiany, zmiany, zmiany – wszyscy je kochamy. Poniżej konkrety na temat kas fiskalnych online i konkursów na Facebooku.

Kasy fiskalne online

To nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do Internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z Repozytorium.

Od stycznia 2020 r. kasę fiskalną online są zobowiązani posiadać:

 1. świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 2. sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Od stycznia 2021 r – czas na hotele, pensjonaty, gastronomię

 1. świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 2. zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od lipca 2021 r.  obowiązkowa kasą online u podmiotów świadczących usługi:

 1. fryzjerskie;
 2. kosmetyczne i kosmetologiczne;
 3. budowlane;
 4. w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
 5. prawnicze;
 6. związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Podatnicy, których obejmuje obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE, mogą skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto, jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Podatnicy, którzy instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również mogą skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

Do 2023 roku podatnicy, niewymienieni w powyższych grupach będą mogli nadal wykorzystywać stare kasy fiskalne do czasu ich wyeksploatowania lub wymiany pamięci fiskalnej.

Konkursy na portalach społecznościowych mogą zostać uznane za grę hazardową – loterię promocyjną, a na to niezbędne jest uzyskanie zezwolenia. Takie działanie może zakończyć się nałożeniem kary pieniężnej. Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II GSK 601/20).

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie, w której podmiot na swoim funpage na jednym z portali społecznościowych zorganizował konkurs ustalając, że uczestnik musiał spełnić łącznie następujące warunki:

 1. polubić zdjęcie;
 2. udostępnić je publicznie u siebie na swoim profilu,
 3. strzelić, czyli podać liczbę replik, jaka obecnie znajduje się w sklepie stacjonarnym na wystawach i ścianach.

Funkcjonariusze celni przeprowadzili kontrolę przedsięwzięcia „Konkurs”, na portalu społecznościowym. Ustalili, że przedsięwzięcie to wyczerpało znamiona loterii promocyjnej, na zorganizowanie której skarżący nie posiadał stosownego zezwolenia, wymaganego przepisami.

Decyzją z kwietnia 2019 r. Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego nałożył na skarżącego karę pieniężną w wysokości 10.610 zł za urządzanie giry losowej, tj. loterii promocyjnej „Konkurs” bez wymaganego zezwolenia.

Następnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy powyższą decyzję.

Zdaniem organu w sprawie doszło do uczestnictwa przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze, ponieważ „polubienie” zdjęcia opublikowanego na portalu społecznościowym stanowiło nabycie innego dowodu udziału w grze w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i umożliwiało nieodpłatne uczestniczenie w loterii. Wykonanie tych czynności umożliwiło udział w organizowanym przedsięwzięciu.

Wskutek zaskarżenia decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł całkowicie odmiennie, jednakże na skutek skargi kasacyjnej przez organ, Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, określając tym samym ostateczne stanowisko prawne w sprawie.

Sąd ten wskazał, że skarga była zasadna w zakresie rozumienia nabycia innego dowodu udziału w grze w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

NSA stwierdził, że udział w loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych “może polegać na nabyciu innego dowodu udziału w grze przez polubienie na stronie serwisu społecznościowego materiałów zamieszczonych przez organizatora konkursu i ich publiczne udostępnienie w sieci oraz spełnienie przez uczestników gry warunków konkursu określonych przez organizatora, jeżeli skutkiem tych działań ma być losowe wskazanie zwycięzcy uzyskującego nagrodę pieniężną lub rzeczową.“

W związku z treścią przedmiotowego wyroku NSA, jeśli osoba przeprowadza konkurs na portalu społecznościowym jest organizatorem, a okoliczności organizacji konkursu będą wskazywały na spełnienie przesłanek gry hazardowej, przy tym organizator nie uzyska uprzednio stosownego zezwolenia – może zostać ukarany.

W przytoczonej sprawie, na podmiot organizujący konkurs została nałożona kara pieniężna  za urządzanie gry losowej w formie loterii promocyjnej bez zezwolenia w kwocie ponad 10.000 zł.

Na portalach społecznościowych bardzo często można spotkać się z konkursami, polegającymi na polubieniu zdjęcia, udostępnieniu zdjęcia i oznaczeniu innych osób.

Należy bardzo skrupulatnie traktować organizację takich konkursów, w tym sporządzać stosowne regulaminy konkursu, gdyż może zostać uznany za loterię, która podlega licznym obostrzeniom prawnym oraz obowiązkom podatkowym.

Pierwsze w Polsce zadośćuczynienie za naruszenie RODO zasądzone przez sąd powszechny

Sprawa dotyczyła zakładu ubezpieczeń, który przekazał poszkodowanemu zbyt wiele informacji o sprawcy szkody. Ubezpieczyciel poinformował o naruszeniu ochrony danych i przekazaniu informacji wykraczający poza cel ich przetwarzania.

Do naruszenia ochrony jednakże doszło i sprawca szkody komunikacyjnej wytoczył powództwo o zasądzenie kwoty 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Żądana kwota nie została w całości uznana przez sąd za zasadną z uwagi przede wszystkim na to, że całej sprawie towarzyszyły jeszcze przepisy sektorowe – z zakresu działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zakład ubezpieczeń był co do zasady upoważniony do przekazania informacji na temat osoby wskazanej na polisie OC. Przekazane informacje według sądu wykroczyły jednak poza zakres upoważnienia.

Udostępnienie danych nie było adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne jest do celów, w których są przetwarzane. W związku z powyższym, mając na uwadze brak dalszych negatywnych konsekwencji naruszenia danych, sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 1.500 zł tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

RODO przewiduje, że każda osoba fizyczna, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę (art. 82 RODO).

Mowa jest tutaj o szkodzie zarówno majątkowej, jak i niemajątkowej dlatego można wnieść pozew o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.

W przypadku wskazanej przez RODO szkody niemajątkowej będzie chodziło o ochronę dóbr osobistych, a więc zadośćuczynienie.

Należy pamiętać, że naruszenie ochrony danych osobowych w każdym przypadku może przebiegać w inny sposób i nieść za sobą poważne skutki w postaci doznanych krzywd lub poniesienia ujemnych skutków majątkowych – ich rodzaj i rozmiar będą wpływały na wysokość zasądzonego świadczenia – zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Wyrok w powyższej sprawie jest precedensowy.

Dochodzenie swoich praw przed sądami cywilnymi okazuje się realną alternatywą dla drogi skargowej przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Porozmawiaj z autorem

Karolina Listopadzka

radczyni prawna

klistopadzka@jczkancelaria.pl +48 668201535

Mogą Cię zainteresować

Nowe zasady przedawnienia zobowiązań

Nowe zasady przedawnienia zobowiązań

Fundacje i stowarzyszenia a wpis do CRBR

Fundacje i stowarzyszenia a wpis do CRBR
wszystkie wpisy