Zmiany dotyczące delegowania pracowników za granicę

Zmiany w prawie

23Sie

Już 4 września 2020 roku wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące delegowania przez polskich pracodawców ich pracowników za granicę w celu świadczenia usług.

Od 30 lipca 2020 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

W związku z tym parlamenty krajowe rozpoczęły procesy legislacyjne, aby wprowadzić postanowienia nowej dyrektywy do porządku prawnego poszczególnych państw członkowskich.

Finałem tych prac w Polsce jest podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Vacatio legis nowych przepisów, dotyczących delegowania pracowników, wynosi 14 dni, co oznacza, iż wprowadzone ustawą rozwiązania wejdą w życie 04 września 2020 r..

Podstawowym celem nowej dyrektywy jest zapewnienie pracownikom delegowanym lepszej ochrony. Nowa dyrektywa unijna kładzie bowiem nacisk na zasadę, że za taką samą pracę, w tym samym miejscu, powinno przysługiwać takie samo wynagrodzenie. W tym właśnie celu wprowadzono zmiany w zakresie wynagradzania pracowników delegowanych oraz wprowadzono ograniczenia okresu delegowania pracowników.

Zgodnie z nowymi regulacjami, wynagrodzenie pracownika delegowanego, powinno być interpretowane zgodnie z ustawodawstwem lub praktyką państwa przyjmującego. Wynagrodzenie ma dotyczyć wszystkich elementów składowych wynagrodzenia, które na podstawie krajowych przepisów tego państwa mają charakter obowiązujący. Delegowani pracownicy powinni zatem otrzymywać wynagrodzenie równe należnemu pracownikom w państwie przyjmującym, czyli tego państwa, do którego zostali delegowani i to z uwzględnieniem wszystkich elementów dodatkowych. Dotychczas, pracodawcy delegujący mieli obowiązek zagwarantować wyłącznie minimalne wynagrodzenie za pracę, obowiązujące w państwie delegowania.

Dyrektywa zmieniająca, określa okres delegowania pracowników, który został ograniczony do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy ale tylko na podstawie umotywowanego powiadomienia (w Polsce należy je składać do Państwowej Inspekcji Pracy). Dotychczasowe przepisy, w zakresie dotyczącym okresu oddelegowania, nie przewidywały określonego terminu, zakładały jedynie, iż delegowanie jest tymczasowe.

W okresie delegowania (12 lub wyjątkowo 18 miesięcy) – dla pracownika delegowanego znajdą zatem zastosowanie obowiązujące w danym państwie przyjmującym, przepisy regulujące:

  • maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku,
  • minimalny wymiar płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego,
  • wynagrodzenie wraz ze stawką za godziny nadliczbowe,
  • warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa pracy tymczasowej,
  • zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy,
  • środki ochronne w zakresie warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet bezpośrednio po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;
  • równe traktowanie kobiet i mężczyzn, a także inne przepisy w zakresie niedyskryminacji,
  • warunki zakwaterowania pracowników, w przypadku, gdy jest ono zapewniane przez pracodawcę pracownikom znajdującym się daleko od ich normalnego miejsca pracy,
  • stawki dodatków lub zwrot wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych.

Po upływie tego okresu, oddelegowanie będzie nadal możliwe, a pracownik będzie co do zasady w całości objęty prawem kraju przyjmującego, a to oznacza obowiązek stosowania wobec niego wszystkich dodatkowych warunków zatrudnienia, które są obowiązkowo stosowane do pracowników w danym państwie członkowskim, za wyjątkiem zasad dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, umów o zakazie konkurencji, czy regulacji dotyczących zaopatrzenia emerytalnego,

W związku z powyższymi regulacjami rola i uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy zostały rozszerzone. Organ ten, między innymi, będzie posiadał więcej narzędzi i możliwości do współpracy z organami kontrolnymi innych państw unijnych.

Porozmawiaj z autorem

Aneta Żernicka

radczyni prawna

azernicka@jczkancelaria.pl +48 880090503

Mogą Cię zainteresować

Nowe zasady przedawnienia zobowiązań

Nowe zasady przedawnienia zobowiązań

Fundacje i stowarzyszenia a wpis do CRBR

Fundacje i stowarzyszenia a wpis do CRBR
wszystkie wpisy