CIT estoński – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – dla kogo?

Spółki

28Sty

Od 01 stycznia 2021 r. do polskiego systemu prawa podatkowego został wprowadzony ryczałt od dochodów spółek kapitałowych zwany ”CITem estońskim”, który z założenia promuje i minimalizuje procedury przy rozliczaniu podatku.

Jaka jest główna różnica pomiędzy opodatkowaniem dochodu w ramach CITu estońskiego a tradycyjnego CITu?

Głównym założeniem CITu estońskiego jest odroczenie w czasie opodatkowania dochodu do momentu jego wydatkowania na cele konsumpcyjne.

Oprócz przesunięcia momentu powstania obowiązku zapłaty podatku podatnicy rozliczający się CITem estońskim nie będą musieli prowadzi odrębnie ksiąg podatkowych – ciążyć będzie na nich jedynie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ważne jest, że spółka rozliczająca się w systemie estońskim nie może korzystać z innych preferencji podatkowych występujących w systemie klasycznego CITu (np. nie może korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową).

Jak długo można pozostawać w systemie CITu estońskiego?

Opodatkowanie w ramach CITu estońskiego będzie obowiązywało przez okres 4 następujących bezpośrednio po sobie lat podatkowych wskazanych przez podatnika. Przepisy przewidują możliwość przedłużenia tego okresu na kolejne 4 letnie okresy.

Kto może rozliczać się w systemie CITu estońskiego?

W Polsce z CITu estońskiego będą mogły skorzystać spółki kapitałowe – czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne – których udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. Dodatkowo spółka, która chce skorzystać z rozliczenia się CITem estońskim, musi łącznie spełnić następujące warunki:

 • łączne przychody z działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 mln zł,
 • spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach (tzn. w innej spółce, w funduszu inwestycyjnym, w instytucji wspólnego inwestowania, praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym)
 • spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędące jej udziałowcami albo akcjonariuszami
 • spółka musi wykazywać nakłady inwestycyjne w wysokości określonej ustawą

Jak wskazano łączne przychody nie mogą przekroczyć 100 mln zł. Oprócz tego kryterium ustawodawca wprowadził zasadę, iż przychody pasywne nie mogą przekraczać przychodów operacyjnych (art. 28 j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)  – co w praktyce oznacza, że mniej niż 50 % przychodów konkretnej spółki może pochodzić :

 • z wierzytelności,
 • z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 • z części odsetkowej raty leasingowej,
 • z poręczeń i gwarancji,
 • z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma

Decyzje o tym, czy stosować CIT estoński czy CIT klasyczny, podejmować będzie podatnik. Spółka kapitałowa, która chce rozliczać się CITem estońskim musi złożyć odpowiednie zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym spółka ma być opodatkowana ryczałtem.

Jeżeli więc spółka chce stosować  CIT estoński w roku podatkowym od stycznia 2021 to musi pamiętać o złożeniu zawiadomienia najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

Wyłącznie dla subskrybentów naszego newslettera, w piątek rano, udostępnimy zestawienie pytań i odpowiedzi dotyczących praktycznych aspektów związanych z CITem estońskim. Zapraszamy do subskrypcji.

Porozmawiaj z autorem

Aneta Żernicka

radczyni prawna

azernicka@jczkancelaria.pl +48 880090503

Mogą Cię zainteresować

18Paź

Due Diligence co to jest i czemu służy?

Due Diligence co to jest i czemu służy?

03Cze

Jak założyć spółkę z o.o.?

Jak założyć spółkę z o.o.?
wszystkie wpisy